Bovenschools management

 

 

Het bovenschools management (BM) bestaat uit de algemeen directeur, (AD), ondersteund door een administratief medewerker. De administratief medewerker is belast met de verwerking van alle binnenkomende informatie en het doorzenden van relevante informatie aan de betrokken geledingen/personen en aan het administratiekantoor. De AD geeft leiding aan het BM en het bovenschools managementteam (BMT).

Werkzaamheden AD:

 • Beleidsontwikkeling, -uitvoering, -vaststelling en evaluatie.
 • Dagelijkse leiding van de organisatie.
 • Vertegenwoordigen van de Stichting in overleg, zowel intern als extern

Tot de taken op het gebied van de beleidsontwikkeling, -uitvoering en evaluatie behoort in ieder geval de totstandkoming van de volgende beleidsdocumenten, zoals:

 • (meerjaren)beleidsplanning en jaarverslag;
 • het bestuursformatieplan;
 • het integraal personeelsbeleidsplan;
 • kwaliteitsbeleid;
 • de (meerjaren)begroting van de Stichting;
 • het managementstatuut;
 • de beleidsnotitie Policy Governance;
 • reglementen en procedures op de verschillende beleidsterreinen.

Tot de leidinggevende taken van de AD behoren in ieder geval:

 • het voorzitten van de vergaderingen van het BMT;
 • het uitvoeren van de gesprekscyclus met de directeuren van de scholen en de overige personeelsleden werkzaam in het BM.

Tot de vertegenwoordigende taken van de AD behoren in ieder geval:

 • het overleg met de GMR;
 • overleg met Dyade en Arbodienst Perspectief over het dienstverleningscontract;
 • deelname aan relevante netwerken voor bestuurlijke ondersteuning en bovenschools management;
 • het onderhouden van contacten met bestuursvertegenwoordigers in de eigen regio.

Naast bovenstaande is de zorg voor een goede onderlinge communicatie tussen alle geledingen en de communicatie naar buiten toe van groot belang. De presentatie van de Stichting vormt daar een belangrijk onderdeel van. Schriftelijke informatie (bijvoorbeeld nieuwsbrieven naar personeel) en digitale informatievoorziening (adequate website) bieden goede mogelijkheden.

De AD bezoekt tenminste drie maal per jaar alle scholen en voert met de directies gesprekken over de ontwikkeling binnen de school in het algemeen en over specifieke aangelegenheden.
Elk schooljaar woont de AD een MR-vergadering bij op de scholen en zij vergezelt het bestuur bij het jaarlijks bezoek aan de scholen.

Scholenstichting Pastoor AriŽns behoudt en verbetert haar professionele cultuur door de inzet van de bovenschoolse werkgroepen. Op dit moment functioneren een IB-netwerk, een catecheseplatform, werkgroep identiteit, werkgroep interne contactpersonen, een ARBO-werkgroep, een ICT-werkgroep onder leiding van een bovenschools ICT-coŲrdinator, een intervisiegroep startende leerkrachten, een intervisiegroep onder leiding van een bovenschools coach en een inspiratiegroep excellente leerkrachten.


Samenstelling

Het bovenschools management van Scholenstichting Pastoor AriŽns bestaat uit:

Mieke Verhage, algemeen directeur

Mirjam Bakkers, administratief medewerker

Het bovenschools managementteam bestaat uit:

Stephan van Slooten, directeur KBS Franciscus

Noor de Winter, directeur KBS De Wilde Wingerd

Elwine Walraven, ad interim directeur KBS De Kameleon

Jan Willem Beelen, directeur KBS De Pionier