Scholenstichting Pastoor Ariëns

Bewust | Samen | Kundig | Ontwikkelen Koersplan 2024 – 2028

Bewust | Samen | Kundig | Ontwikkelen Koersplan 2024 – 2028 Scholenstichting Pastoor Ariens Thorbeckelaan 2 3601 BM Maarssen Teksten Scholenstichting Pastoor Ariëns Edunamics Fotografie en vormgeving Huis Communicatie Project coördinatie Edunamics Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit koersplan: medewerkers Scholenstichting Pastoor Ariëns, stakeholders, Daan Quakernaat, Huis Communicatie en Edunamics. © Scholenstichting Pastoor Ariëns, oktober 2023

Inleiding Samen kathedralen bouwen; met deze gedachte zijn we in 2023 het proces richting een nieuw koersplan ingestapt. Ons huidige koersplan eindigt in 2023, dat betekent tijd voor bezinning, voor het opmaken van de balans en om opnieuw vooruit te kijken: wat zijn de uitdagingen voor de toekomst en hoe stappen we die toekomst in? We hebben toegewerkt naar een koersplan dat leeft, dat herkenbaar is en dat aanspreekt, zodat het niet alleen een papieren stuk is, maar het verhaal ook daadwerkelijk wordt omarmd door alle betrokkenen. In verschillende bijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met de teams, de directieleden, intern begeleiders, de staf, de RvT en onze stakeholders. Waar staan we als stichting, waar zijn we trots op en hoe kijken we naar de toekomst? We hebben het eerlijke gesprek gevoerd over zorgen die we hebben en over onderdelen waar we nog niet tevreden (genoeg) over zijn. We kijken met plezier terug op alle bijeenkomsten, en zijn trots op een geslaagde inspiratie dag in januari 2023. Geslaagd vanwege het enthousiasme, de betrokkenheid en de beelden die mensen gedeeld hebben. Maar ook door de ontmoetingen tussen mensen uit verschillende geledingen en de boeiende gesprekken en invalshoeken die dat opleverde. Alle gesprekken, werksessies en verkenningen hebben input opgeleverd voor het koersplan dat nu voor u ligt en dat een mooie basis biedt voor de richting waarin we ons als stichting de komende jaren gaan bewegen. Zoals het onderwijs voortdurend in beweging is, zo is dit plan ook een dynamisch plan. Het is een levend document dat we samen zullen blijven bijsturen en verfijnen. Het is zoals bij het bouwen van kathedralen, elke dag weer kijken wat we leren van de situatie zoals die voor ons ligt; elke dag stevige muurtjes bouwen. Dat blijven we doen in een open en constructieve dialoog met elkaar. In dit koersplan beschrijven wij welke keuzes wij maken, waarom we dat doen en hoe we deze keuzes vertalen naar een vijftal thema’s. Voorzitter College van Bestuur, Mieke Verhage 5 Inhoudsopgave Inleiding....................................................................................................... 5 Scholenstichting Pastoor Ariëns: Wij zijn SPA .................................... 6 Onze Kernwaarden ....................................................................................8 Onze identiteit ...........................................................................................9 Wat wij zien................................................................................................ 10 Terugblik. ................................................................................................... 10 Trends en ontwikkelingen........................................................................12 Waar wij voor gaan ...................................................................................13 Wat wij gaan doen ....................................................................................13 Thema 1: Onderwijs in ontwikkeling! ....................................................14 Thema 2: Een ondersteunende en sterke organisatiestructuur...........17 Thema 3: Onze kundige professionals .................................................18 Thema 4: Meerdere perspectieven .......................................................21 Thema 5: We laten ons zien.....................................................................22 Hoe we het waar gaan maken................................................................24

Het begon allemaal zestig jaar geleden toen priester Alphons Ariëns de oprichters van onze scholenstichting inspireerde met zijn sociaal activisme. Hij hechtte waarde aan solidariteit, samenwerken, zorg voor elkaar en het bij elkaar brengen van mensen. Deze principes zijn vandaag de dag nog steeds verankerd in ons DNA. Wij tonen lef en laten dit zien in ons dagelijks handelen. De stichting verbindt de scholen onlos- makelijk met elkaar. Als ons merk een mens was, zou deze herkenbaar zijn aan de nieuwsgierige en onderzoekende instelling. Hij blijft onder alle omstandigheden ‘gewoon’ zichzelf: stabiel, betrokken en ambitieus. Deze ontdekkingsreiziger begeleidt en helpt om nieuwe ervaringen op te doen om zo de wereld te ontdekken, maar ook je eigen talenten, passies en dromen. Scholenstichting Pastoor Ariëns is een katholieke organisatie voor primair onderwijs bestaande uit vier basisscholen in Maarssen. Op deze scholen bereiden we leerlingen voor op een toekomst waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn, passend in de context van de maatschappij. Door het aanbieden van een stevige basis van kennis en vaardigheden, zorgen we dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot democratische burgers met een open blik naar de wereld. Deze ervaring is een startpunt voor vervolgonderwijs dat past bij de motivatie en talenten. Wij bundelen onze krachten. Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke opdracht die we hebben. Wij doen ertoe en wij zijn de verbinding binnen de gemeenschap en werken daarom samen met elkaar en met onze partners. Door deze bundeling zijn we in staat om de kwaliteit van onze scholen, medewerkers en de organisatie verder te ontwikkelen en te borgen. Scholenstichting Pastoor Ariëns: Wij zijn SPA 6

Onze identiteit De katholieke identiteit van Scholenstichting Pastoor Ariëns rust op drie pijlers die de basis vormen van denken en handelen: 1. Geworteld in de katholieke traditie 2. Met als kernwaarden: Spiritualiteit, Samen en Solidariteit 3. Profilering op drie gebieden: verwondering, gemeenschaps- vorming en vieren, vertellen en dienen Scholenstichting Pastoor Ariëns vindt het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen bij de levensbeschouwelijke identiteit en traditie(s) van onze scholen. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de levensbeschouwelijke dimensie en traditie(s) van onze scholen herkenbaar en inspirerend te laten zijn. Elke school vertelt dus het eigen verhaal en neemt daar de verantwoordelijkheid voor. Wij zoeken hierbij de verbinding met elkaar door ruimte te maken voor de gezamenlijke dialoog over onze gedeelde, katholieke waarden en ieders eigen zingeving, levensbeschouwing, inspiratie en geloof. Dit met aandacht voor het samen vieren. Onze scholen gaan altijd uit van de dialoog. Er is erkenning voor de diversiteit binnen en buiten de school. Er is besef dat in onze omgeving de christelijke levensovertuiging een minderheidspositie is geworden. Tegelijkertijd is er in de scholenstichting de intentie om, vanuit de katholieke inspiratie als bron en richtlijn van de school een eigentijdse katholieke visie op mens en wereld in het onderwijs vorm te geven en te ontwikkelen. Onze Kernwaarden We weten dat we het verschil kunnen maken. Elke dag maken we keuzes om het beste uit kinderen te halen en de kansengelijkheid te vergroten. We zoeken verbondenheid met elkaar, met ouders en met onze strategische partners, vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap. We leren van en met elkaar. We leveren kwaliteit. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en van de kinderen. We zijn een lerende organisatie waarin een onderzoekende houding, vakmanschap en deskundigheid van belang zijn. Elk kind heeft recht op een brede ontwikkeling. Ieder kind krijgt gelijkwaardige kansen. Met onze kernwaarden geven we aan wat we belangrijk vinden. We laten zien waar we voor staan. Dit vertaalt zich in de volgende kernwaarden: 9 8 Bewust Kundig Samen Ontwikkelen

Wat wij zien In dit hoofdstuk blikken we eerst terug op de afgelopen koersplanperiode. Vervolgens kijken we naar de relevante ontwikkelingen in de huidige samenleving. Terugblik In de afgelopen vier jaar heeft Scholenstichting Pastoor Ariëns een ontwikkeling doorgemaakt waarbij de basis op orde is. Zo is de organisatiestructuur aangepast naar een Raad van Toezicht model, waardoor de bestuurder in staat is doeltreffen- der te handelen. Ook hebben we een ontwikkeling ingezet naar een bottom-up organisatie, waarbij medewerkers inspraak hebben en verantwoordelijkheid kunnen nemen. De organisatie is financieel gezond, waardoor er gerichte keuzes gemaakt kunnen worden om het onderwijs nog sterker vorm te kunnen geven. De stevige basis is doorvertaald naar de scholen. De scholen hebben een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van differentiatie waardoor we gezamenlijk een breed aanbod kunnen bieden. Zo beschikken we onder andere over taalklassen voor nieuwkomers en wordt voltijds hoog- begaafdheidsonderwijs gegeven. Het merendeel van deze planperiode hebben scholen te maken gehad met Covid19. Hierbij is gebleken dat de organisatie zeer veerkrachtig en flexibel is, snel kan handelen met oog voor de ander en onszelf. Ondanks het lerarentekort is het ons gelukt om over het algemeen de formaties rond te krijgen. Hierbij horen we terug een fijne, stabiele en aantrekkelijke werkgever te zijn. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de scholen leiden nieuwe collega’s op (opleidingsschool). We monitoren onze resultaten en binden daar conclusies aan en vertalen deze naar specifieke ambities per school. Vanuit deze stevige basis en de ontwikkeling die we hebben ingezet, gaan we met vertrouwen en optimisme de toekomst in! 11 10

Waar wij voor gaan Scholenstichting Pastoor Ariëns biedt alle kinderen een optimaal en breed onderwijsaanbod in een doorgaande ontwikkellijn aan. Het aanbod van kennis en vaardigheden wordt ondersteund met kennis over jezelf, de ander en de wereld. We geloven dat iedereen kan leren. Ons onderwijs is inspirerend en continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zijn professionals die een leven lang leren. Ze hebben een inlevend vermogen en zijn in staat om het goede gesprek te voeren met elkaar, het kind en de omgeving. Ze hebben een onderzoekende houding en maken keuzes op basis van wetenschappelijke inzichten. Doordat we kijken naar talenten en gebruikmaken van ieders expertise zit iedere medewerker op de juiste plek. We doen dat niet alleen, we werken samen met onze partners in de regio. Elke school legt hiermee een integrale basis voor goed onderwijs. Wat wij gaan doen Op onze scholen stimuleren wij kinderen om het beste van zichzelf te ontdekken en te laten zien. Bij ons krijgt elke leerling betekenisvol onderwijs dat ze voorbereidt op hun toekomst. Een voorbereiding met als basis brede kennis en vaardigheden, kennis over de wereld, waarin je je als persoon mag ontwikkelen rekeninghoudend met de ander. 12 Het is onze opdracht onze leerlingen zelfstandig en met een open blik te leren denken om zodoende als verantwoordelijke burgers deel te nemen aan de samenleving. Een samenleving die onderhevig is aan diverse ontwikkelingen, waartoe wij ons willen verhouden: o Er is landelijk een achteruitgang in de beheersing van de basisvaardigheden rekenen, taal en burgerschap te merken. De samenleving maakt zich hier zorgen over. De beheersing van deze vaardigheden is voor het functioneren in de samenleving en voor het vervolgonderwijs van groot belang. Onze scholen leggen de lat daarom hoog, passend bij onze leerlingpopulaties en onze eigen ambities en bieden onderwijs met name gericht op deze basisvaardigheden. o We zien dat digitalisering een continu doorgaande ontwikkeling is. We maken dankbaar gebruik van de mogelijk- heden die deze technologie ons biedt. We ondervinden echter ook de keerzijde ervan, zoals online pesten, minder beweging en afnemende focus. Daarom vinden we het belangrijk om in te blijven zetten op ontmoeting en echte aandacht voor elkaar. o Maatschappelijke groepen staan soms lijnrecht tegenover elkaar in het maatschappelijke debat. Dat hoeft niet erg te zijn, maar het wordt problematisch als er geen respect meer is voor de ander. Het draait vaak om het individu en gelijk krijgen, dat lijkt belangrijker dan de dialoog aangaan. Het is onze opdracht onze leerlingen te leren in gesprek te gaan, te luisteren en vragen te stellen. In de school als inclusieve gemeenschap oefenen we deze burgerschapsvaardigheden. o Ook in Nederland maakt het verschil waar je “wieg heeft gestaan”. Niet alle kinderen vinden even van zelfsprekend de aansluiting bij het onderwijs. Wij gaan voor kansengelijkheid voor alle kinderen. Dit doen we door het onderwijs af te stemmen op de behoefte van onze leerlingen, zowel cognitief als bijvoorbeeld sportief, creatief of praktisch. o Tot slot zien we al jaren een grote krapte op de arbeidsmarkt, daarom vinden we het belangrijk dat medewerkers graag bij onze stichting werken. Dat willen we de komende koersplanperiode vasthouden en nog meer versterken. Vanzelfsprekend kan het onderwijs de problemen en dilemma’s die uit deze ontwikkelingen voortkomen niet alleen oplossen. Ze kleuren echter wel de context waarin we ons werk doen en waarin de kinderen, die ons als leerlingen zijn toevertrouwd, zich ontwikkelen. Trends en ontwikkelingen 13 “Na ons onderwijs ben je nog trotser op wie je bent!”

Onze scholen bieden evidence informed onderwijs. Onderwijs op basis van beproefde praktijkgerichte methodes en wetenschappelijke inzichten. Dit onderwijs stelt elk kind in staat te leren in een doorgaande lijn en de eigen talenten en kwaliteiten in zichzelf te ontdekken. Wij dragen bij aan gelijke kansen en een passend aanbod voor alle leerlingen. Scholen formuleren eigen doelen binnen de kaders van de stichting. Ze zijn zich bewust van het grotere geheel en het gemeenschappelijke doel. Onze ambities zijn: o Elke school werkt vanuit een visie met ambitieuze doelen die aansluiten bij de context van de school. o Elke school zorgt voor een uitstekende kwaliteit van het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen en de sociale veiligheid binnen de school. o Elke school biedt een innoverend, prikkelend en betekenisvol aanbod zodat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. o Elke school zorgt voor gelijkwaardige ontwikkelkansen voor alle leerlingen. o Elke school houdt regie in het organiseren van passend onderwijs en ziet toe op een adequate afhandeling van ondersteuningsvragen en evenwichtige toekenning van middelen. Onderwijs in ontwikkeling! ‘Over goed onderwijs waarin je je optimaal en breed ontwikkelt.’ Doorkijkje: Ons credo: wat goed gaat blijven we doen, we stoppen met wat niet werkt. Thema 1: 14

Wij dragen zorg voor een werkklimaat met goede condities zoals onderlinge afspraken, heldere communicatie en een structuur die ontmoeting en verantwoordelijkheid versterkt. Onze ambities zijn: o Wij werken, vanuit betrokkenheid, samen aan de strategi sche uitgangspunten en ambities, en ontwikkelen beleid vanuit de eigen rol en expertise. o Wij dragen samen zorg voor goed personeelsbeleid. Wij zijn een toegankelijke stichting die bindt en boeit voor huidige en toekomstige medewerkers. Rollen, taken en bevoegdheden zijn duidelijk. o Wij werken vanuit wet- en regelgeving zoals onder andere de Code Goed Bestuur. o Als financieel gezonde organisatie volgen de middelen het beleid. o Wij investeren in innovaties en in de kwaliteitsontwikkeling van onderwijs en personeel. o Wij richten de organisatie in zodat ambities waargemaakt kunnen worden. o Er is een overleg- en besluitvormingsstructuur die past bij een lerende organisatie: gericht op samenwerking, onder- zoeken en kennis benutten. o Onze besturingsfilosofie faciliteert de lerende organisatie; denk aan vertrouwen en afstemming tussen beleidster- reinen. We groeien door naar de volgende ontwikkelfase waarin de bestuurder toezicht houdt op de ontwikkelingen van beleid. Een ondersteunende en sterke organisatiestructuur Doorkijkje: We werken in ontwikkelteams. We komen daarbij schooloverstijgend samen. We inspireren elkaar en wisselen ideeën uit. Thema 2: ‘Over een goed functionerende werkomgeving’ 17

Onze medewerkers zijn de spil van de organisatie. Zij werken vanuit onderling vertrouwen. Ze zijn betrokken bij de opdracht die ze hebben en zorgen ervoor dat ze hun vakmanschap onderhouden, een leven lang leren. Verantwoordelijkheid en leiderschap worden gedeeld en professionals tonen eigenaarschap. We willen betekenis geven aan dat wat ons verbindt, onze gezamenlijke opdracht. Solidariteit is een belangrijk beginsel, het maakt ons meer dan de som der delen. Onze ambities zijn: o Onze medewerkers bouwen samen aan een lerende organisatie waarbij we optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. We kennen elkaars scholen, expertises en talenten. o Onze medewerkers hebben een professionele lerende houding. o Onze medewerkers werken als één team en zien de positieve invloed van onderlinge verschillen. Ze willen elkaar leren kennen en van elkaar leren. o Onze medewerkers weten elkaar te vinden en denken, vanuit betrokkenheid, kritisch mee in het uitvoeren van organisatiebeleid en doelstellingen. Onze kundige professionals ‘Over professionals die eigenaarschap krijgen en nemen’ Doorkijkje: Expertise op de kaart! We weten wat de expertise van onze scholen is. We maken gebruik van dit inzicht. Hierdoor wordt ons onderwijs, dagelijks beter. Thema 3: 18

De school is de plaats waar de brede ontwikkeling van leerlingen plaatsvindt. Alle medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid. Dat doen wij niet alleen, vanuit meerdere perspectieven wordt partnerschap daarbij opgezocht. Hierdoor vergroten wij de ontwikkelkansen van leerlingen. Wij staan in verbinding met elkaar, zowel intern met collega’s van onze scholen, als extern met onze partners. In onze partnerschappen werken wij onder andere samen met ouders, kinderopvang, gemeente, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, sport, cultuur en wetenschap. We werken vanuit een multidisciplinaire aanpak op basis van gelijkwaardigheid met aandacht voor ieders expertise én verantwoordelijkheden. Onze ambities zijn: o Wij zoeken proactief de verbinding met interne en externe partners. o Vanuit samenwerking met de externe partners dragen wij zorg voor een optimale doorgaande lijn, waarbij duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden heeft en neemt. o Wij voelen ons verantwoordelijk voor het grotere geheel, waarbij wij verder kijken dan alleen onze eigen belangen. o Samenwerkingspartners worden serieus genomen, waarbij vanuit een open dialoog kennis wordt gedeeld en men van en met elkaar wil leren. Meerdere perspectieven ‘Samenwerken met onze partners’ Doorkijkje: Als de kleuters buitenspelen, krijgen de peuters in het kleuterlokaal les. Ze kunnen alvast wennen aan groep 1. Thema 4: 21

De stichting laat zich de komende jaren zien en zorgt ervoor dat iedereen uit Maarssen en de omliggende regio weet waar de stichting en de scholen voor staan en waar we voor gaan. Met de zichtbaarheid willen we een aantrekkingskracht op leerlingen, ouders, (toekomstige) medewerkers en externe partners bewerkstelligen. We laten zien dat we trots zijn, we vieren onze successen! Onze ambities zijn: o Elke medewerker gedraagt zich als een trotse ambassadeur van de stichting. o Wij nemen actief deel aan onderwijsgerelateerde netwerkbijeenkomsten in de regio Maarssen. o Wij ontwikkelen en implementeren een communicatiestrategie. o Wij zijn zichtbaar en vindbaar door inzet van diverse multimedia. Doorkijkje: We hebben een prachtige promofilm waarin je kennismaakt met onze organisatie! 22 ‘Over profileren en zichtbaar zijn’ Thema 5: We laten ons zien

Elke school draagt actief bij aan het waarmaken van onze ambities. Dat vraagt om een organisatie inrichting die bijdraagt aan het bereiken van de doelen van de stichting, die scholen vervolgens vertalen naar schoolspecifieke en overstijgende doelen. In 2024 stellen de scholen hun schoolplannen op voor de periode 2024 – 2028. Jaarlijks stelt het bestuur, daarin geadviseerd door het SPA overleg, een jaarplan op. In het jaarplan worden de ambities uit het koersplan vertaald naar concrete doelen op stichtingsniveau, welke door de scholen worden vertaald. Onze kwaliteitscyclus en de processen van horizontale verantwoording in GMR en RvT ondersteunen het planmatig werken. Hoe we het waar gaan maken 24 Vallen er muurtjes om, dan leren we daarvan en zetten we er stevigere voor in de plaats.

We hebben het koersplan samengevat in een mooie video. Nieuwsgierig? Bekijk de video hier: 26

Thorbeckelaan 2 3601 BM Maarssen Duivenkamp 549 3607BL Maarssen Zwanenkamp 1304 3607 NZ Maarssen Thorbeckelaan 2 3601 BM Maarssen Bloemstede 1 3608 TK Maarssen www.spamaarssen.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=