Downloads en reglementen

Downloads

Reglement Auditcommissie

Reglement Onderwijscommissie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Remuneratiecommissie

Schorsing en verwijdering leerlingen​

Inspectierapport 2018

Privacy

Op onze scholen gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. In ons privacyreglement is beschreven hoe de scholen omgaan met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school.

Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Er worden soms ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie, ADHD of een allergie).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met de leveranciers verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Soms kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij ouders vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van kind(eren) vragen wij ouders om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media.

SPA heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming
mevr. M. van der Horst
m.vanderhorst@cedgroep.nl

Security Officer
Sylvia Koppers
koppers@kbsfranciscus.nl

Security Officer
Matthijs Steenmetz
msteenmetz@kbspionier.nl